Kontakt

NPIN s.c.

G. Celichowski J. Grobelny

ul. Kopcińskiego 16/18, lok. 1007
90-232 Łódź

NIP: 7252063713
REGON: 101501793

e-mail: biuro@npin.pl

Tel. kom.: + 48 602 438 087
 

Usługi

Charakterystyka nanomateriałów dostarczonych do analizy

 • Badanie rozmiarów nanomateriałów w postaci koloidów lub proszków
 • Obrazowanie struktur występujących w nanomateriałach
 • Badanie stabilności nanocząstek w układach koloidalnych i gotowych produktach
 • Badanie składu chemicznego
 • Badanie aktywności biologicznej

Wykorzystanie unikalnych właściwości nanomateriałów wymaga znajomości wielu parametrów takich jak np.: rozmiary i kształty nanostruktur, sposoby ich stabilizacji jeżeli tego wymagają, stabilności nanostruktur w czasie przechowywania i użytkowania produktu oraz wielu innych parametrów w zależności od obszaru ich zastosowania. Firma NPIN oferuje wykorzystanie szeregu zaawansowanych technik badawczych pozwalających zdobyć informacje niezbędne do praktycznego wykorzystania unikalnych cech nanomateriałów w Państwa produktach. Fizykochemiczna charakterystyka nanocząstek oparta jest na bezpośrednich badaniach koloidów (DLS, UV-VIS, FT-IR, Spektroskopia Ramanowska) oraz charakterystyce nanocząstek zdeponowanych na podłożu stałym (mikroskopia elektronowa SEM/TEM, mikroskopia sił atomowych AFM oraz dyfrakcyjnych technikach rentgenowskich).


Wdrożenia

 • Opracowanie technologii związanych z wprowadzeniem nanomateriałów do gotowego lub nowego produktu
 • Wytwarzanie nanomateriału dostosowanego do specyficznych potrzeb Państwa produktów lub technologii
 • Modyfikacja dostępnych nanomateriałów do specyficznych potrzeb Państwa produktów lub technologii


Projekty badawcze

 • Współpraca przy tworzeniu (redagowaniu) projektów badawczych i wdrożeniowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Partnerstwo w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – rola partnera przemysłowego lub naukowego podczas realizacji grantów


Szkolenia

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko pojętej nanotechnologii i nanomateriałów, w tym w siedzibie Państwa firmy
 • Personalizacja szkoleń związanych z nanotechnologią do potrzeb przedsiębiorstwa

Nasi partnerzy

 • zcit uni